รับตรง64 ภาคนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2564

รับตรง64 ภาคนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
  • มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ดนตรีสากล
 • ศูนย์การศึกษา ชัยนาท
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาดดิจิตอล
  • การจัดการธุรกิจ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • จิตตะวิทยา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสายอาชีพ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 385 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ จุดรับสมัครนักศึกษา ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มิถุนายน 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์