TCAS64 รอบ 2 โควตา ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • การประกอบการอาหารและการจัดการงานครัว
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน
  • วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ครุศาสตร์
  • คณิตศาสตร์-ครุศาสตร์
  • เคมี-ครุศาสตร์
  • ชีววิทยา-ครุศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์-ครุศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การตลาดดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การบริการการบิน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • พัฒนาชุมชน
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • ดนตรีสากล
  • นิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน-ครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ-ครุศาสตร์
  • สังคมศึกษา-ครุศาสตร์
  • ภาษาไทย-ครุศาสตร์
  • ดนตรีสากล-ครุศาสตร์
  • ดนตรีไทย-ครุศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
  • การแพทย์แผนจีน
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสายอาชีพ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 780 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครงานจุดรับสมัครนักศึกษา ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน 2563 – 5 เมษายน 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: