รับตรง64 โควตา วุฒิปวช,ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564

รับตรง64 โควตา วุฒิปวช,ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วุฒิปวช,ปวส ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เครื่องกล
  • อุตสาหการ
  • คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-โครงการร่วมมือกับการบินไทย
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-เทียบโอน
  • อาหารและโภชนาการ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ-ภาคพิเศษ
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • การบัญชีบริหาร-เทียบโอน
  • การบัญชีการเงิน-เทียบโอน
  • การบัญชีบริหาร-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • การบัญชีการเงิน-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • การบริหารการตลาด-เทียบโอน
  • การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน-เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • การเงิน-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • พัฒนาซอฟต์แวร์-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • บริหารธุรกิจดิจิตอล-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน-สมทบ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน-ต่อเนื่อง-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน-ปรับวุฒิ-ภาคสมทบ
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • การโรงแรม-เทียบโอนประสบการณ์-ภาคสมทบ
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาไทยประยุกต์-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • การโรงแรม-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า-เทียบโอน
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ-เทียบโอน
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: