รับตรง64 วุฒิ ปวช,ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564 (รอบ 1)

รับตรง64 วุฒิ ปวช,ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วุฒิปวช,ปวส ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เครื่องกล
  • อุตสาหการ
  • คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง-สมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง-สมทบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-โครงการร่วมกับการบินไทย
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การบัญชีบริหาร
  • การบัญชีการเงิน
  • การบัญชีการเงิน-ภาคสมทบ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคสมทบ
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ-ภาคพิเศษ
  • การบริหารการตลาด-เทียบโอน
  • การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน-เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • พัฒนาซอฟต์แวร์-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • บริหารธุรกิจดิจิตอล-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • การเงิน-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภาคสมทบ-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ภาคสมทบ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ปรับวุฒิ-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ปรับวุฒิ-ภาคสมทบ
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • การโรงแรม-ภาคสมทบ
  • ภาษาไทยประยุกต์-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า-เทียบโอน
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ-เทียบโอน
  • (หน้า 15)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 พฤศจิกายน 2563 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: