TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เครื่องกล
  • อุตสาหการ
  • คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-โครงการร่วมกับการบินไทย
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ-ภาคพิเศษ
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • ทางโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • การโรงแรม-เทียบโอนประสบการณ์-ภาคสมทบ
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์