TCAS64 รอบ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การตลาดดิจิตอล
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • อิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับนานาชาติ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือปวช.3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 960 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์