TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
  • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โครงการทุนช้างเผือก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
  • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
 • คณะแพทยศาสตร์
  • โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • โครงการพิเศษ
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
 • คณะเทคโนโลยี
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • คณะนิติศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • สหวิทยาการ
  • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: