TCAS64 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2564 (3 รอบ)

TCAS64 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2564 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 Portfolio 120 คน

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 44 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนดมีผลการสอบ B-MAT
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) 76 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนดมีผลการสอบ B-MAT
 • (หน้า 2)

รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 149 คน

 • โครงการการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) 36 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 97 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับในจังหวัดขั้นต้นตามที่กำหนด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 16 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนานอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษาข้างต้น 12 จังหวัด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 3)

รอบ 3 การรับตรงทั่วประเทศ

 • โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์