TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 (3 รอบ)

TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รอบที่ 1 Portfolio

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 40 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนอยู่ใน 30 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 40 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ใน 30 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 25 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ใน 30 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือใช้ผลการสอบวิชาการอื่นๆ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ 5 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับเกรด 12 หรือเทียบเท่าในโรงเรียนนานาชาติ หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ของรายวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี หรือเทียบเท่า หรือใช้คะแนนสอบทางวิชาการอื่นๆ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 7)

รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 15 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
  • (หน้า 9)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 15 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • (หน้า 9)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 25 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 10)

รอบ 3 Admission 1

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 3 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ PAT ตามที่กำหนด
  • (หน้า 11)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 3 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ PAT
  • (หน้า 12)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 3 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ PAT
  • (หน้า 13)

รอบ 3 Admission 2

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 2 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT PAT O-NET
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 2 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT PAT O-NET
  • (หน้า 15)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ 2 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ GAT PAT O-NET
  • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์