TCAS64 รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

TCAS64 รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์
  • กายอุปกรณ์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • ฉุกเฉินการแพทย์
  • ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์/โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชา
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พฤกษศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ-พหุวิทยาการ
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-นานาชาติ
  • คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล-นานาชาติ
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • กายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
 • วิทยาลัยราชสุดา
  • การศึกษาของคนหูหนวก-ผู้ที่มีการได้ยิน
  • หูหนวกศึกษา-วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • เวชระเบียน
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT และ/หรือ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,985 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครที่เว็บไซต์ ทปอ.

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-15 พฤษภาคม 2564
 • (Admission 1 และ Admission 2 สมัครพร้อมกัน)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: