โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 14 พฤษภาคม 2557 (รอบที่ 1)
 • 2 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2557 (รอบที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ 90 คน
 • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 30 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • IELTS ต้องมีผลคะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • TOEFL
   • ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป internet-based หรือ
   • ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป computer-based หรือ
   • ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป paper-based หรือ
  • TU-GET ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • O-NET (ภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย 60% หรือ
  • IELTS ต้องมีผลคะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
  • TOEFL
   • ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป internet-based หรือ
   • ตั้งแต่ 143 คะแนนขึ้นไป computer-based หรือ
   • ตั้งแต่ 460 คะแนนขึ้นไป paper-based หรือ
  • TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ
  • CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • SAT (critical reading) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
  • สามารถสมัครได้ และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 180 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์การรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์