TCAS64 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

TCAS64 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์/โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • แพทยศาสตร์/โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • แพทยศาสตร์/โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
  • แพทยศาสตร์/โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • กายอุปกรณ์/โครงการการอุปกรณ์คืนถิ่น
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์/โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • พยาบาลศาสตร์/โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • พยาบาลศาสตร์/โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • ฉุกเฉินการแพทย์/โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์
  • เฉินการแพทย์/โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
  • ฉุกเฉินการแพทย์/โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • แพทยศาสตร์/โครงการปณิธานจุฬาภรณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์/โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์/โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชา
  • วิทยาศาสตร์/โครงการโควตาความเป็นเลิศฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์/โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนนา-นาชาติ
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ-พหุวิทยาการ
  • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล-นานาชาติ/โครงการโรงเรียนเครือข่าย
  • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล-นานาชาติ/โครงการเรียนดี
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์/โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • พยาบาลศาสตร์/โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • พยาบาลศาสตร์/โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์/โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • สัตวแพทยศาสตร์/โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทย์
  • สัตวแพทยศาสตร์/วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/โครงการวิทยาเขตโครงการพื้นที่และโครงการทางวิชาการ
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ/โครงการพื้นที่
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ/โครงการโรงเรียนเครือข่าย
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • กีฬาฟุตบอล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม-นานาชาติ
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
 • วิทยาลัยราชสุดา
  • การศึกษาของคนหูหนวก/โครงการนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ผู้ที่มีการได้ยิน
  • การศึกษาของคนหูหนวก/โครงการนักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  • หูหนวกศึกษา-วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์/โครงการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
  • หูหนวกศึกษา-วิชาเอกล่ามภาษามือไทย/โครงการผลิตล่ามภาษามือไทย
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ
 • +ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • แพทยศาสตร์
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก-โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  • แพทยศาสตร์
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก-โรงพยาบาลราชบุรี
  • แพทยศาสตร์
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  • แพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ GAT PAT และ/หรือ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,014 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 21 เมษายน 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: