TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2564

TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทผลการเรียนดี
 • ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
 • ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
 • ประเภทผู้มีความพิการ
 • ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
  • จิตวิทยาองค์การ
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีสากล
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • การจัดการ
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การจัดการพาณิชย์ดิจิตอล
  • การจัดการพาณิชย์ดิจิตอล-เทียบโอน
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ-เทียบโอน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • นวัตกรรมธุรกิจบริการ
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม-เทียบโอน
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • คณิตศาสตร์
  • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • อาหารและโภชนาการ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีเว็บ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นวัตกรรมดิจิตอล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
  • สถิติประยุกต์และการวิจัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • การจัดการการค้าชายแดน
  • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,904 คน
 • (หน้า 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์