TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมบริการดิจิตอล
  • (หน้า 20)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์