TCAS64 รอบ 1 โครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมบริการดิจิทัล
  • (หน้า 13)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 19)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • นวัตกรรมการออกแบบ-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
  • ภูมิสถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงานสอบ
 • สัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์