TCAS64 รอบ 1 ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

TCAS64 รอบ 1 ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
 • ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน
  • ด้านกีฬา
  • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านความเป็นผู้นำ
  • ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • (หน้า 3, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตร 2 ภาษา-ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตร 2 ภาษา-ฟิสิกส์วัสดุและเทคโนโลยีนาโน
  • (หน้า 29)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบกราฟิก
  • มีเดียอาร์ต-แอนิเมชัน
  • มีเดียอาร์ต-ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 38)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมบริการดิจิทัล
  • (หน้า 40)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 47)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • นวัตกรรมการออกแบบ-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
  • ภูมิสถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • (หน้า 49)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • การออกแบบดิจิตอล-นานาชาติ
  • ดิจิตอลเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 52)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทการสมัครที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์