โครงการรับตรง Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2557

โครงการรับตรง Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2557

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Vanung University ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี Educational Cooperation Program โดยศึกษา ณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ภาคการศึกษา และ ณ Vanung University ประเทศไต้หวัน อีก 6 ภาคการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศไต้หวัน

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ภาคการศึกษา และ Vanung University ประเทศไต้หวัน 6 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามที่สาขาวิชากำหนด (หากมีประวัติผลการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • เขียนบทความ 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ ทำไมฉันต้องเรียนท่องเที่ยวที่ประเทศไต้หวัน

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเอง ที่งานบริการการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์