TCAS64 รอบ 1 Early Admission บริหารธุรกิจ-นานาชาติ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Early Admission บริหารธุรกิจ-นานาชาติ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Early Admission หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
   • การจัดการแบรนด์และการตลาด
  • สาขาการบัญชี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 190 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์