TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร
 • (หน้า 3)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-พสวท.
  • (หน้า 10)
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • (หน้า 12)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-สสวท. สพฐ. วมว.
  • (หน้า 14)
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตรงกับแต่ละโครงการกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 377 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์