TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • นฤมิตศิลป์
   • เรขศิลป์
   • มัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ
   • นิทรรศการศิลป์
   • หัตถศิลป์-เซรามิค
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดุริยางคศิลป์ไทย
   • ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
  • นาฏยศิลป์
   • นาฏยศิลป์ไทย
   • นาฏยศิลป์ตะวันตก
 • (หน้า 6, 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงาน ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติ เพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์