TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปะไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 33 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์