TCAS64 รอบ 1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านศิลปะระดับชาติ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านศิลปะระดับชาติ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษผลงานทางด้านภาษาไทย ศิลปะ ดนตรี ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11, 18)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์