TCAS64 รอบ 1 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
  • สาขาจิตวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬาตามชนิดกีฬา ที่กำหนด
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 21 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์