TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โควตารับตรง โครงการพิเศษ 3 คณะ ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มจัดการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาวิศวกรรมเคมี/สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 70 คน
 • กลุ่มใช้ผลคะแนน gat pat
  • คณะนิติศาสตร์
   • สาขานิติศาสตร์ 40 คน
  • คณะรัฐศาสตร์
   • สาขาการปกครอง 10 คน
   • สาขาการบริหารองค์การ 10 คน
   • สาขาการปกครองท้องถิ่น 10 คน
 • กลุ่มใช้คะแนนผลการเรียน
  • คณะนิติศาสตร์
   • สาขานิติศาสตร์ 40 คน
  • คณะรัฐศาสตร์
   • สาขาการปกครอง 10 คน
   • สาขาการบริหารองค์การ 10 คน
   • สาขาการปกครองท้องถิ่น 10 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ

จำนวนรับ

 • รวม 210 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7