TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เฉพาะฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และชีววิทยาไม่ต่ำกว่า 4.00 และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการแข่งขันระดับชาติในอันดับที่ 1-50 ของมูลนิธิ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันสสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์