TCAS64 รอบ 1 ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 18 มกราคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์