TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. ค่าย 1 หรือ 2 หรือ ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมแข่งขันโดยสถาบัน สสวท. โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 8 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์