TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • สอบผ่านการอบรมค่ายสอวน. ค่าย 2 และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.ไปแข่งโอลิมปิก ในสาขาวิชาเคมี หรือชีววิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์