TCAS64 รอบ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 3)

TCAS64 รอบ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 3)

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 3)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • ทัศนศิลป์-โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (หน้า 24)
  • ทัศนศิลป์-โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (หน้า 26)
  • ทัศนศิลป์-โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ (หน้า 28)
  • ทัศนศิลป์-โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ (หน้า 30)
  • รวม 65 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมไทย
  • รวม 25 คน
  • (หน้า 32)
 • คณะโบราณคดี
  • (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา)
  • โบราณคดี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • รวม 35 คน
  • (หน้า 35)
 • คณะมัณฑนศิลป์
  • (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์)
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องแต่งกายโครงการพิเศษ
  • รวม 27 คน
  • (หน้า 44)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • ภูมิศาสตร์
  • ปรัชญา
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ภาษาจีน-โครงการพิเศษ
  • ภาษาญี่ปุ่น-โครงการพิเศษ
  • ภาษาเกาหลี-โครงการพิเศษ
  • ภาษาเวียดนาม-โครงการพิเศษ
  • ภาษาไทย-โครงการความถนัดด้านภาษา
  • รวม 65 คน
  • (หน้า 47)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • เทคโนโลยีการศึกษา-โครงการพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา-โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
  • รวม 40 คน
  • (หน้า 53)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูล
  • รวม 140 คน
  • (หน้า 57)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียน MOU)
  • เภสัชศาสตร์
  • รวม 20 คน
  • (หน้า 59)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • (โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 60)
  • เทคโนโลยีอาหาร-โครงการพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจวิศวกรรม-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 66)
  • (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 71)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี-โครงการพิเศษ
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจวิศวกรรม-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 74)
  • (โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง MOA)
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 77)
  • รวม 843 คน
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • การแสดงดนตรี-โครงการพิเศษ
  • ดนตรีแจ๊ส-โครงการพิเศษ
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์-โครงการพิเศษ
  • ธุรกิจดนตรีและบันเทิง-โครงการพิเศษ
  • รวม 60 คน
  • (หน้า 80)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  • รวม 300 คน
  • (หน้า 86)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • (โครงการรับนักศึกษาเด็กดีมี Portfolio)
  • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-โครงการพิเศษ
  • การตลาด-โครงการพิเศษ
  • การจัดการโรงแรม-โครงการพิเศษ
  • การจัดการธุรกิจและภาษา-โครงการพิเศษ
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์-โครงการพิเศษ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-โครงการพิเศษ
  • การจัดการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • การบัญชี-โครงการพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ-โครงการพิเศษ
  • รวม 360 คน
  • (หน้า 88)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio)
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจ-โครงการพิเศษ
  • นิเทศศาสตร์-โครงการพิเศษ
  • การออกแบบแอนิเมชั่น-โครงการพิเศษ
  • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ-โครงการพิเศษ
  • การออกแบบเกมส์-โครงการพิเศษ
  • (หน้า 98)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,115 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: