TCAS64 รอบ 1.1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์ลำปาง,ศูนย์พัทยา 2564

TCAS64 รอบ 1.1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์ลำปาง,ศูนย์พัทยา 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์-มธ.ศูนย์พัทยา
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือกศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 62 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 พฤศจิกายน 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์