รับตรง64 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2564

รับตรง64 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2564

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
  • การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-นักบินพาณิชย์ตรี
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาช่างเครื่องบิน
  • เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
  • (หน้า 8)
 • หลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน
  • อิเล็กทรอนิกส์การบิน-ภาคปกติ
  • เครื่องวัดประกอบการบิน
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 206 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์