โครงการรับตรง ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

โครงการรับตรง ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 – 13 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์ ที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร และหนองคาย
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีคะแนนสอบ จากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 7 วิชาคือ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

จำนวนรับ

  • 4 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • สมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 (ติดโรงอาหาร) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ