TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์-โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • กายอุปกรณ์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์+ควบวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  • แพทยศาสตร์+ควบการจัดการมหาบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
  • ฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 2)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ
  • วิทยาศาสตร์-โครงการสอวน./วมว.
  • วิทยาศาสตร์-โครงการทุนพสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์-โครงการพสวท.ปริญญาตรี-โท-เอก
  • คณิตศาสตร์-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  • ฟิสิกส์-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์
  • เคมี-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเคมี
  • ชีววิทยา-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-หลักสูตรนานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-หลักสูตรนานาชาติ
  • ชีวนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ,พหุวิทยาการ
  • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • คณะกายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • (หน้า 3)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • กีฬาฟุตบอล
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมีหลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มหลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยราชสุดา
  • การศึกษาของคนหูหนวก-ผู้ที่มีการได้ยิน
  • การศึกษาของคนหูหนวก-ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  • หูหนวกศึกษา-ออกแบบเชิงพาณิชย์
  • หูหนวกศึกษา-ล่ามภาษามือไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาไทย-นักศึกษาพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-นักศึกษาพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ-โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาษาอังกฤษ-โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
  • (หน้า 4)
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
  • (หน้า 4)
 • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,399 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: