TCAS64 รอบ 3 Admission 1 แพทยศาสตรบัณฑิต ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2564

TCAS64 รอบ 3 Admission 1 แพทยศาสตรบัณฑิต ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2564

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 3 Admission 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก
  • 20 นาย
  • เฉพาะเพศชาย
  • มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
 • ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  • 80 นาย
  • เพศชาย 40 นาย, เพศหญิง 40 นาย
  • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เพศชาย
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม
  • มีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร หายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • เพศหญิง
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 • (หน้า 2, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท.
 • สอบวิชาสามัญ
 • สอบวิชา O-NET

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์