TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • พระพุทธศาสนา
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เครื่องกล
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์
  • การสอนภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • ทัศนศิลป์
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ โครงการช่อดอกปีบ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การตลาดสหกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการการโรงแรม
  • วารสารสารสนเทศและสื่อใหม่
  • การประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • นิติศาสตร์
  • ดนตรี
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเยาวชนดีมีที่เรียน
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยาทั่วไป
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคโนโลยี โครงการเยาวชนนวัตกรรมนำชุมชน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • โยธาสถาปัตยกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารและบริการ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 18)
 • สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  • ศิลปกรรมพื้นถิ่น
  • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
  • (หน้า 22)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 22)

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภททั่วไป
 • ประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทที่สมัครกำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • คณะครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
  • บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
 • คณะอื่นๆ
  • บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: