TCAS64 รอบ 1 Early Admission วิทยาศาสตร์จิตวิทยา-นานาชาติ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Early Admission วิทยาศาสตร์จิตวิทยา-นานาชาติ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Early Admission สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา ร่วมกับ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • หรือ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาที่มีคะแนนผลการเรียน IB หรือ AP ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 75 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืมผลการเรียน และ/หรือยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์