TCAS64 รอบ 1 นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ สาขาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ สาขาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ โครงการนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตสื่อที่เป็นสื่อเสียง หรือสื่อภาพและเสียงที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการผลิตสื่อ และกิจกรรมสะท้อนภาวะผู้นำ หรือจิตอาสา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์