TCAS64 รอบ 1 ค.สามารถพิเศษเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ค.สามารถพิเศษเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้ว 1 ปีหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความสนใจด้านการเกษตร
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร โดยได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตร ตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
  • หรือ เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์