TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผ่านการอบรม หรือการแข่งขันตามที่กำหนด
 • มีผลงานทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านคณิตศาสตร์ และด้านความเป็นครู กิจกรรมสะท้อนภาวะผู้นำ หรือจิตอาสา

จำนวนที่รับ

 • 6 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์