TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบการผลิตสื่อและเทคโนโลยี ในการประกวดหรือการแข่งขัน ในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ
 • มีผลงานด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ได้รับการนำไปใช้ในระดับโรงเรียน ชุมชน หรือภายนอกโรงเรียน และกิจกรรมสะท้อนภาวะผู้นำ หรือจิตอาสา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 6 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์