TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน
 • มีผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ กิจกรรมสะท้อนสภาวะผู้นำ หรือจิตอาสา และความสามารถพิเศษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 7 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์