TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้ว 1 ปี หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอวน. ค่าย 2 ในสาขาวิชาดาราศาสตร์ หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือเคมี
 • มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 11 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์