TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผ่านการอบรมโครงการสอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หรือ ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
  • หรือ ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับนานาชาติ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครงานอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9