TCAS64 รอบ 1 ความสามารถทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความสามารถทางวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บัญชีบัณฑิต
  • สถิติ
  • การประกันภัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมแข่งขันโดยสถาบัน สสวท
  • และ/หรือ มีผลการสอบ SAT ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 11 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์