TCAS64 รอบ 1 สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการทดสอบ หรือผ่านการสอบวัดระดับความรู้ หรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ หรือประกวดสุนทรพจน์ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์