TCAS64 รอบ 1 สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • ผ่านการเข้าค่ายสอวน. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
  • หรือ เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกปรัชญาระดับชาติ ที่จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • ผ่านการเข้าค่ายสอวน. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
  • หรือ เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกปรัชญาระดับชาติ ที่จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์