TCAS64 รอบ 1 ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์