TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.25
  • หรือ ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามที่กำหนด
 • ผ่านการเข้าค่ายอบรมค่าย 2 สอวน. เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

จำนวนที่รับ

 • 10 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 7-18 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์