TCAS64 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เน้นวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวด หรือแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 45 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-14 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์