TCAS64 รอบ 1 Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

TCAS64 รอบ 1 Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  • เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
  • วัสดุศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์